Sluit venster x

Krijgt u een foutmelding wanneer u een betaling aan BSR wilt overmaken op NL90 DEUT 0319 8669 39?
Schrijf dan BSR volledig uit bij de naam ontvanger als Belastingsamenwerking Rivierenland. Deze foutmelding komt door een strengere naam/nummer controle die de banken uitvoeren.

Uitleg waarderen met dijkenvrijstelling

Uitleg waarderen met dijkenvrijstelling

Uitleg waarderen met dijkenvrijstelling

Ieder jaar taxeert BSR in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede de binnen deze gemeenten gelegen woningen, winkels, kantoren, scholen en dergelijke, in de praktijk aangeduid als “WOZ-object”.

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016 is de nodige aandacht ontstaan voor de zogenaamde “dijkenvrijstelling”. Bij het taxeren in het kader van de Wet WOZ dient BSR namelijk met deze vrijstelling rekening te houden. Deze vrijstelling houdt in dat bij de taxatie geen waarde mag worden toegekend aan de grond, die is gelegen in de zogenaamde “kernzone” van de dijk. Dit is de strook grond onder en naast de dijk die nodig was om de dijk op te bouwen en die nu nodig is om de dijk te kunnen onderhouden. Aan deze grond mag dus geen waarde worden toegekend. Daarop geldt één uitzondering, namelijk de grond die onder de woning en bijgebouwen is gelegen. Aan deze grond dient namelijk wel een waarde te worden toegekend.

Daarnaast is aan de orde geweest of de bij de dijk gelegen beschermingszone ook onder de “dijkenvrijstelling” valt. De rechter heeft bepaald dat deze zone niet onder de vrijstelling valt.

BSR heeft aan de hand van de dijkenleggers (die zijn vastgesteld door het waterschap) geïnventariseerd bij welke WOZ-objecten en in welke mater er rekening dient te worden gehouden met deze vrijstelling.

Als er bij uw WOZ-object rekening is gehouden met de dijkenvrijstelling, kunt u dit herkennen aan de toevoeging “Dijk” achter het adres op de beschikking.  Als dit het geval is dan kunt u op het taxatieverslag zien welke oppervlakte er is vrijgesteld in de regel “Vrijgestelde dijkgrond (-)”.

Doordat er een deel van het perceel wordt vrijgesteld komt de WOZ-waarde mogelijk niet meer overeen met waarde in het economisch verkeer. Deze waarde kan voor een ander doel dan de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) van belang zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verkrijgen of het verlengen van een hypotheek, waarbij steeds vaker naar de WOZ-waarde wordt gekeken.

Derhalve kunt u bij ons schriftelijke een verklaring opvragen waarin de waarde in het economisch verkeer wordt genoemd. Dit gaat echter alleen voor de objecten op uw aanslag met de toevoeging “Dijk” achter het adres.

Mocht u een dergelijke verklaring nodig hebben, dan kunt u deze opvragen bij BSR door een contactformulier in te dienen onder vermelding van het aanslagnummer en het onderwerp dijkenvrijstelling of u kunt telefonisch contact opnemen met BSR.

Pagina opties