WOZ-waarde

Klik hier voor een uitleg waarderen van objecten met dijkenvrijstelling

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. In dit kader stelt BSR ieder jaar de waarde van alle WOZ-objecten (zoals woningen, garages, bedrijfsgebouwen, winkels en bouwterreinen) van deelnemende gemeenten vast.

Wie op 1 januari is geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) ontvangt van BSR via het aanslagbiljet een WOZ-beschikking.

Heeft u vragen over het tot stand komen van de WOZ-waarde neemt u dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag uitleg over uw WOZ-waarde.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald

Op uw WOZ-beschikking staat altijd een waardepeildatum van 1 januari van het vorige jaar.

Bij het bepalen van de waarde wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning zou opbrengen op de waardepeildatum, wanneer het leeg op de vrije markt verkocht zou worden. Gerealiseerde verkopen van soortgelijke woningen in uw gemeente (referentiepanden) vormen hierbij het uitgangspunt. Op uw taxatieverslag vindt u terug welke referentiepanden er voor uw woning gebruikt zijn. Het taxatieverslag kunt u opvragen via MijnBSR.

Hoe kan ik bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kunt u tegen deze waarde een bezwaarschrift indienen. Dit is mogelijk tot 6 weken na de dagtekening van de aanslag of beschikking. Een bezwaarschrift indienen kan via MijnBSR of schriftelijk via BSR, Postbus 18, 4000AA Tiel. U ontvangt altijd schriftelijk een ontvangstbevestiging na het indienen van het bezwaarschrift.

Bezwaar maken via een WOZ-bureau

Daarnaast kunt u altijd voor de formele weg kiezen en bezwaar maken. Binnen het gebied van BSR zijn verschillende `no-cure-no-pay-bedrijven` (WOZ-Bureaus) actief die bezwaar voor u willen maken. Natuurlijk is iedereen vrij in de keuze voor het inschakelen van een deskundige, maar dit is echt niet nodig.

Het bezwaarschrift, ongeacht of deze door uzelf of door een bureau wordt ingediend, worden serieus beoordeeld en afgehandeld. De woning wordt hierbij altijd aan een objectieve hertaxatie onderworpen. Op termijn is het voor u echter voordeliger om zelf bezwaar aan te tekenen.

De WOZ-bureaus werken veelal voor u op basis van no-cure-no-pay. Overheidsinstellingen, zoals BSR, moeten echter relatief hoge vergoedingen aan deze bureaus betalen. Als u een bureau namens u bezwaar laat maken, dan machtigt u meestal dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die BSR moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat ‘no cure no pay’ bedrijven er van kunnen bestaan. Ter verduidelijking een voorbeeld uit de praktijk:

Als in een bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, levert dit voor u een vermindering van de aanslag OZB op van ca. € 10,- en voor de aanslag watersysteemheffing gebouwd van ca. € 3,-. Het bureau dat u heeft ingeschakeld krijgt vervolgens voor de werkzaamheden een bedrag van ca. € 740,- op hun bankrekening bijgeschreven.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Wettelijke vergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift € 249,-;
  • Wettelijke vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting € 249,-;
  • Gemiddelde vergoeding voor het indienen van een taxatierapport € 242,-
  • Totale vergoeding € 740,-

De door BSR verstrekte kostenvergoedingen aan deze bureaus worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerendezaakbelastingen door uw gemeente Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Rechtstreeks met BSR in gesprek gaan over uw WOZ-waarde bespaart daarom overheidsgeld! Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Helemaal gratis!

WOZ-bezwaar ingediend bij een niet-inliggende gemeente

Bij een niet-inliggende gemeente, dat wil zeggen een andere gemeente dan: Culemborg, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein, handelt de niet-inliggende gemeente zelf het WOZ-bezwaarschrift af. De gemeente is verplicht BSR over de uitkomsten van uw WOZ-bezwaarschrift te informeren. De hoogte van de WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de aanslag watersysteemheffing gebouwd, die door BSR aan u wordt opgelegd. BSR past na berichtgeving van de gemeente de aanslag aan. U ontvangt hierover een bericht van BSR. Wel dient u het gehele aanslagbedrag voor de vervaldatum te betalen.

Heeft u andere vragen neemt u dan gerust contact met ons op.

Pagina opties