Sluit venster x

Heeft u uw belastingaanslag over het jaar 2020 nog niet ontvangen? Of kreeg u uw belastingaanslag later dan u bent gewend? BSR stuurt het hele jaar belastingaanslagen. Vooraf controleren wij of onze bestanden kloppen. Wij kijken of belastingen compleet zijn. Ook controleren wij de tarieven van belastingen. Zien wij dat er iets ontbreekt of niet klopt? Dan wachten wij met het versturen van uw belastingaanslag. U krijgt dan uw belastingaanslag later in het jaar. 
__________________________________________________________________________________________________________________________


Welke brieven versturen wij in de maand juni?Klik hier voor meer informatie.

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing  is de belasting die u betaalt als u afvalwater afvoert in het riool of op een zuiveringstechnisch werk. U betaalt om uw afvalwater schoon te maken. Er is een onderscheid tussen zuiveringsheffing voor woningen en voor bedrijven.

Zuiveringsheffing woningen

De hoogte van de aanslag zuiveringsheffing voor woningen is afhankelijk van het aantal bewoners op een bepaald adres. De gegevens die in het BRP (Basisregistratie personen) staan, zijn bepalend. Er zijn twee tarieven:

Eenpersoonshuishoudens:

Personen die alleen wonen, ontvangen een aanslag voor 1 vervuilingseenheid (v.e.). Een v.e. is de hoeveelheid schadelijke stoffen die één persoon loost.

Meerpersoonshuishoudens:

Als u met twee of meer personen in een woning woont, legt BSR een aanslag voor drie vervuilingseenheden (v.e.) op. Om de wet uitvoerbaar te houden, is wettelijk bepaald dat wordt uitgegaan van 3 v.e. voor meerpersoonshuishoudens. De gemiddelde woningbezetting in Nederland is namelijk drie personen.

Bekijk tarieven

Zuiveringsheffing bedrijven

De vervuilingswaarde is gebaseerd op de hoeveelheid en hoedanigheid van het afvalwater. Vaststelling kan op basis van meetcijfers of op basis van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Wanneer BSR daartoe aanleiding ziet ontvangt u een uitnodiging om aangifte te doen. Als gebleken is dat er enkel huishoudelijk afvalwater (keuken, toilet) of een relatie bestaat tussen ingenomen en geloosd water dat wordt afgevoerd, dan kan BSR de vervuilingswaarde vaststellen aan de hand van informatie van de waterleverancier. Als de vervuilingswaarde is gesteld op 1 v.e. (vervuilingseenheid), dan betekent dit, indien er sprake is van lozing van enkel huishoudelijk afvalwater, dat de hoeveelheid ingenomen water gesteld is op minder dan 46 m3. Bij een aanslag van 3 v.e. is deze hoeveelheid gesteld op 46 m3 of meer, maar minder dan 218 m3.

Meet- en tabelbedrijven

De berekening van de zuiveringsheffing gebeurt in principe door meting, bemonstering en analyse van het afvalwater. De meeste bedrijven kunnen volstaan met een berekening op basis van de tabel afvalwatercoëfficiënten.

Meetbedrijven Dit zijn bedrijven die op grond van de heffingsverordening of op eigen verzoek het afvalwater meten, bemonsteren en analyseren. In het jaarlijks in te leveren aangiftebiljet worden onder andere deze gegevens aangeleverd ter bepaling van de vervuilingswaarde.

Tabelbedrijven Voor deze bedrijven wordt de vervuilingswaarde bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Alle bedrijven worden afhankelijk van de bedrijfsactiviteit ingedeeld in één van de 15 klassen. Ook ontvangen deze bedrijven jaarlijks een aangiftebiljet, op grond waarvan de aanslag wordt vastgesteld. Aan bedrijven met enkel lozing van sanitair afvalwater wordt in principe geen aangiftebiljet meer toegezonden, maar wordt de vervuilingswaarde bepaald aan de hand van gegevens van de waterleverancier.

Digitale aangifte

De aangifte voor de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijfsruimte kunt u alleen digitaal indienen. Klik hiervoor op deze link.

Informatie over de procedure en/of de inlogcodes vindt u in de afzonderlijke brief die u hierover gaat ontvangen. In deze brief vindt u ook de datum waarvóór de aangifte moet zijn ingeleverd. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Meetbedrijven zijn de enige bedrijven waarvoor de aangifte nog op papier wordt toegestuurd, omdat vaak meerdere documenten meegezonden moet worden.

Boete

Deze informatie is alleen van toepassing op de zuiveringsheffing voor bedrijven. Is op uw aanslag een regel 'boete' vermeld, dan heeft u niet of niet tijdig de vereiste aangifte gedaan of heeft u met opzet niet, onjuist dan wel onvolledig de vereiste aangifte gedaan. Als er een boete is opgelegd op grond van artikel 67d of artikel 67e AWR, dan bent u hiervan reeds op de hoogte gesteld.

Pagina opties