Verontreinigingsheffing


Verontreinigingsheffing  is de belasting die u betaalt als u afvalwater loost op oppervlaktewater. U betaalt om uw afvalwater schoon te maken en alle sloten en plassen in het rivierengebied schoon te houden. Er is een onderscheid tussen verontreinigingsheffing voor woningen en voor bedrijven.

Verontreinigingsheffing woningen

De hoogte van de aanslag verontreinigingsheffing voor woningen is afhankelijk van het aantal bewoners op een bepaald adres. De gegevens die in het BRP (Basisregistratie personen) staan zijn bepalend. Er zijn twee tarieven:

Eenpersoonshuishoudens:

Personen die alleen wonen, ontvangen een aanslag voor 1 vervuilingseenheid (v.e.). Een v.e. is de hoeveelheid schadelijke stoffen die één persoon loost.
Als de lozing plaatsvindt via IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) in eigen beheer ontvangt u een aanslag van 1 v.e.

Meerpersoonshuishoudens:

Als u met twee of meer personen in een woning woont, legt BSR een aanslag voor drie vervuilingseenheden (v.e.) op.
Om de wet uitvoerbaar te houden, is wettelijk bepaald dat wordt uitgegaan van 3 v.e. voor meerpersoonshuishoudens. De gemiddelde woningbezetting in Nederland is namelijk drie personen.

Verontreinigingsheffing bedrijven

De vervuilingswaarde is gebaseerd op de hoeveelheid en hoedanigheid van het afvalwater. Vaststelling kan op basis van meetcijfers of op basis van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Wanneer BSR daartoe aanleiding ziet ontvangt u een uitnodiging om aangifte te doen. Als gebleken is dat er enkel huishoudelijk afvalwater (keuken, toilet) of een relatie bestaat tussen ingenomen water en geloosd water dat wordt afgevoerd, dan kan BSR de vervuilingswaarde vastgestellen aan de hand van informatie van de waterleverancier. Als de vervuilingswaarde is gesteld op 1 v.e. (vervuilingseenheid), dan betekent dit, indien er sprake is van lozing van enkel huishoudelijk afvalwater, dat de hoeveelheid ingenomen water gesteld is op minder dan 46 m3. Bij een aanslag van 3 v.e. is deze hoeveelheid gesteld op 46 m3 of meer, maar minder dan 218 m3.

Meet- en tabelbedrijven

De berekening van de verontreinigingsheffing gebeurt in principe door meting, bemonstering en analyse van het afvalwater. De meeste bedrijven kunnen volstaan met een berekening op basis van de tabel afvalwatercoëfficiënten.

Meetbedrijven

Meetbedrijven zijn bedrijven die op grond van de heffingsverordening of op eigen verzoek het afvalwater meten, bemonsteren en analyseren. In het jaarlijks in te leveren aangiftebiljet worden onder andere deze gegevens aangeleverd ter bepaling van de vervuilingswaarde.

Tabelbedrijven

Voor deze bedrijven wordt de vervuilingswaarde bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Alle bedrijven worden afhankelijk van de bedrijfsactiviteit ingedeeld in één van de 15 klassen. Ook ontvangen deze bedrijven jaarlijks een aangiftebiljet, op grond waarvan de aanslag wordt vastgesteld. Aan bedrijven met enkel lozing van sanitair afvalwater wordt in principe geen aangiftebiljet meer toegezonden, maar wordt de vervuilingswaarde bepaald aan de hand van gegevens van de waterleverancier.

Digitale aangifte

De aangifte voor de verontreinigingsheffing bedrijfsruimte kunt u alleen digitaal indienen.

Informatie over de procedure en/of de inlogcodes vindt u in de afzonderlijke brief die u hierover gaat ontvangen. In deze brief vindt u ook de datum waarvóór de aangifte moet zijn ingeleverd.

Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Boete

Deze informatie is alleen van toepassing op de verontreinigingsheffing voor bedrijven. Is op uw aanslag een regel ‘boete’ vermeld, dan heeft u niet of niet tijdig de vereiste aangifte gedaan of heeft u met opzet niet, onjuist dan wel onvolledig de vereiste aangifte gedaan. Als er een boete is opgelegd op grond van artikel 67d of artikel 67e AWR, dan bent u hiervan reeds op de hoogte gesteld.