Verzoek Wet Open Overheid (Woo)


Wat is het doel van de Woo?

De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend. De Woo bevat de verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Hiervoor dient de informatiehuishouding op orde te zijn. De openbaarmaking dient plaats te vinden via het daarvoor aangewezen platform (PLOOI, ontwikkeld door Ministerie van BZK). 

Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek indienen? Dit doet u op de volgende manier. 

Woo-verzoek elektronisch indienen: 
Stuur een e-mail naar woo@bsr.nl 
Vermeld uw naam, adres en omschrijf uw verzoek zo duidelijk mogelijk.

Woo-verzoek schriftelijk indienen:
Stuur een brief naar Stationsstraat 4-8, 4001 CE, Tiel, t.a.v. Woo-functionaris. 
Vermeld uw naam, adres en omschrijf uw verzoek zo duidelijk mogelijk.

Reactie op uw Woo-verzoek 

Nadat wij uw Woo-verzoek hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Deze ontvangt u op de manier, zoals uw verzoek is ingediend. Heeft u elektronisch een Woo-verzoek ingediend? Dan krijgt u een elektronische ontvangstbevestiging. 
De beslistermijn op uw Woo-verzoek is vier weken na ontvangst. Dit kan met maximaal twee weken worden verlengd.