Watersysteemheffing


Watersysteemheffing betaalt u onder andere voor de aanleg en het onderhoud van dijken, het op peil houden van de waterstand en de bescherming tegen wateroverlast in het rivierengebied.

U betaalt watersysteemheffing als u:

  • Geregistreerd staat in het BRP (Basisregistratie Personen) als hoofdbewoner van een woonruimte in het rivierengebied (Ingezetenen)
  • Geregistreerd staat bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een object, natuurterrein of ongebouwde grond

Watersysteemheffing ingezetenen

Deze heffing wordt in principe alleen aan particulieren in rekening gebracht. De watersysteemheffing ingezetenen is een tijdstipbelasting met als peildatum 1 januari. U betaalt voor het hele jaar voor het adres waar u op 1 januari woont, ook al verhuist u in de loop van het jaar. Het aantal bewoners is niet van belang; u betaalt per woonruimte.

Watersysteemheffing gebouwd

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van een object (woning of niet-woning)? Dan betaalt u de watersysteemheffing gebouwd. U betaalt een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning.
Er zijn twee categorieën:

  1. Watersysteemheffing gebouwd (binnendijks)
  2. Watersysteemheffing gebouwd (buitendijks)

Watersysteemheffing ongebouwd

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van ongebouwde grond? Dan betaalt u de watersysteemheffing ongebouwd. De oppervlakte van de grond bepaalt hoeveel belasting u moet betalen.
Er zijn vier categorieën:

  1. Watersysteemheffing ongebouwd (binnendijks)
  2. Watersysteemheffing ongebouwd (buitendijks)
  3. Watersysteemheffing ongebouwd (buitendijks wegen)
  4. Watersysteemheffing ongebouwd (binnendijks wegen)

Watersysteemheffing natuurterreinen

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van een natuurterrein? Dan betaalt u de watersysteemheffing natuurterreinen. De oppervlakte van het natuurterrein bepaalt hoeveel belasting u moet betalen.
Er zijn twee categorieën:

  1. Watersysteemheffing natuurterreinen (binnendijks)
  2. Watersysteemheffing natuurterreinen (buitendijks)

Binnendijks en buitendijks

De dijk langs de Maas, Waal en Rijn vormt de grens tussen binnendijks en buitendijks. In drie gevallen wordt van deze grens afgeweken. Het gaat om de polder Nieuwland, het buitendijks gelegen bedrijventerrein Ruigenhil in Alblasserdam en het gebied Buitenstad in Vianen.

Wijzigingen

Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde, hoeft u de aanslag niet te betalen. U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag in MijnBSR.

Verkoopt u een object, natuurterrein of ongebouwde grond, dan berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing u terugkrijgt van de koper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.