Wegenheffing


Voor de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de Linge) wordt er wegenheffing geheven. Het Waterschap Rivierenland onderhoudt hiermee de polderwegen en de fietspaden in deze gemeenten (uitgezonderd de provinciale- en rijkswegen).
Inwoners dragen bij in de algemene kosten voor het onderhoud van de wegen, omdat ze belang hebben bij een goede ontsluiting van het gebied.

U betaalt wegenheffing als u in bovenstaande gemeenten:

  • Geregistreerd staat in het BRP (Basisregistratie Personen) als hoofdbewoner van een woonruimte (Ingezetenen)
  • Geregistreerd staat bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een object, natuurterrein of ongebouwde grond

Wegenheffing ingezetenen

Deze heffing wordt in principe alleen aan particulieren in rekening gebracht. De wegenheffing ingezetenen is een tijdstipbelasting met als peildatum 1 januari.
U betaalt voor het hele jaar voor het adres waar u op 1 januari woont, ook al verhuist u in de loop van het jaar. Het aantal bewoners is niet van belang; u betaalt per woonruimte.

Wegenheffing natuurterreinen

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van een natuurterrein? Dan betaalt u de wegenheffing natuurterreinen. De oppervlakte van het natuurterrein bepaalt hoeveel belasting u moet betalen..

Wegenheffing gebouwd

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van een object (woning of niet-woning)? Dan betaalt u de wegenheffing gebouwd. U betaalt een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning.

Wegenheffing ongebouwd

Bent u eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde van ongebouwde grond? Dan betaalt u de wegenheffing ongebouwd. De oppervlakte van de grond bepaalt hoeveel belasting u moet betalen.

Wijzigingen

Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde, hoeft u de aanslag niet te betalen. U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag in MijnBSR.

Verkoopt u een object, natuurterrein of ongebouwde grond, dan berekent de notaris hoeveel wegenheffing u terugkrijgt van de koper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.